Een complete nieuwe generatie die veerkrachtig, gelukkig en vriendelijk is. Hoe je dat bewerkstelligt? Met de heleschoolbenadering van Leer- & Veerkracht!

Image Alt

WAAROM

Wist je dat je gelukkig zijn (groten)deels kunt leren? Met een heleschoolbenadering zorg je ervoor dat leerlingen beter in hun vel zitten én voorkom je de ontwikkeling van (psychische) problematiek. Zo worden je leerlingen veerkrachtig en sociaal sterk!

Een school wordt gedragen door de leerkrachten. Versterk de persoonlijke veerkracht en het welbevinden van de onderwijsprofessionals in jouw team én geef hen de handvatten dit door te geven aan de leerlingen. Leer het, leef het, geef het door!

Leer- & Veerkracht werkt met een heleschoolbenadering. Waarom? Om het welbevinden en de veerkracht van iedereen op school écht effectief en duurzaam te verbeteren heb je meer nodig dan een losse training of lespakket. Maak positieve psychologie deel van het school-DNA!

Elke leerkracht zal het je uit ervaring kunnen vertellen: welbevinden is een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Een hogere mate van welbevinden zorgt voor betere leerprestaties, vergroot de motivatie om te leren en voorkomt voortijdig schoolverlaten.

Wist je dat een groot deel van de 21e-eeuwse vaardigheden naadloos aansluiten bij de vaardigheden en eigenschappen die leiden tot veerkracht en welbevinden? Met de heleschoolbenadering is iedereen op school klaar voor het leven en werken in de 21e eeuw.

Schoolbreed werken aan veerkracht en welbevinden vergroot de sociale veiligheid en biedt een preventieve, systemische aanpak ten aanzien van pesten. Dit sluit aan bij de kerndoelen van het Ministerie van OC&W en het Waarderingskader van de Onderwijsinspectie.

GOED ZORGEN VOOR JE LEERLINGEN

Wanneer je veerkracht en welbevinden een centrale plaats in de school geeft, stimuleer je veerkracht en welbevinden bij iedereen op school. Praten over mentale gezondheid wordt “normaal” en leerlingen met (beginnende) psychische problematiek worden eerder gesignaleerd. Werken aan mentaal welbevinden werkt dus zowel curatief als preventief.

Wist je dat….

 • 1 op de 5 leerlingen emotionele problemen ervaart zoals eenzaamheid, angst en depressie en 3 op de 4 leerlingen last hebben van stress?
 • Psychische problemen de laatste jaren steeds meer toenemen en zelfs al geconstateerd worden bij kinderen op de basisschool.
 • Al ons negatieve, onvriendelijke en ongezonde gedrag voortkomt uit het niet kunnen omgaan met negatieve gedachten en emoties?

 In het Leer- & Veerkracht traject leer je hoe je het onderwijzen van strategieën, vaardigheden en eigenschappen die leiden tot veerkracht kunt verweven met je lesstof en dagelijkse lespraktijk. Zo kost het je op termijn weinig tot geen extra tijd om met je leerlingen te werken aan veerkracht en het vergroten van het welbevinden.

GOED ZORGEN VOOR JE TEAM

Leer- & Veerkracht onderscheidt zich van andere programma’s door de aandacht voor het welbevinden van iedereen op school. Het welbevinden van leerkrachten is net zo belangrijk als het welbevinden van de leerlingen.

Leraren ervaren steeds meer stress door onder andere toegenomen toetsingsdruk en de invoer van het passend onderwijs. Het ziekteverzuim is niet voor niets nergens zo hoog als in het onderwijs. Onderwijsprofessionals werken keihard en verdienen het om handvatten aangereikt te krijgen waardoor ze meer rust en werkplezier ervaren.

 • Krijg de ruimte én de vaardigheden om terug – of nog sterker – in je kracht te komen.
 • Leer hoe je te midden van alle hectiek je rust, humor en optimisme kunt bewaren.
 • Werk in een team waarbij de nadruk ligt op wat er allemaal wél goed gaat: op kansen; mogelijkheden en oplossingen.

Met Leer- & Veerkracht investeer je in het psychologisch kapitaal van je team. Een vergroting van veerkracht en welbevinden zorgt voor minder ziekteverzuim, een hogere productiviteit en een teamcultuur waarin mensen elkaar steunen.

Meer informatie over psychologisch kapitaal en de effecten daarvan vind je in ons E-Boek.

SCHOOLBREED IS KRACHTIGER

Een schoolomgeving waarin leerlingen en personeel zich optimaal kunnen ontwikkelen, creëer je door op álle lagen van de school als organisatie in te zetten: de fysieke omgeving, management & leiderschap, teamdynamiek, contact met ouder én de klas. Met Leer- & Veerkracht kan jouw school zich ten opzichte van andere scholen profileren als een school die veerkracht en welbevinden heeft geïntegreerd in het school-DNA.

Met de benadering van Leer- & Veerkracht snijdt het mes aan twee kanten:

 • De Leer het, Leef het, Geef het doorbenadering leert jou als onderwijsprofessional eerst zèlf hoe je beter in je vel kunt zitten, hoe je meer rust en ruimte en werkplezier kunt ervaren.
 • Vervolgens leer je hoe je dit als levend voorbeeld aan je leerlingen kunt overdragen, zodat ook zij veerkracht ontwikkelen en hun welbevinden vergroot,  én hoe je de Positieve Psychologie in alle school-facetten kunt integreren.

 In het Leer- & Veerkracht traject leer je hoe je het onderwijzen van strategieën, vaardigheden en eigenschappen die leiden tot veerkracht kunt verweven met je lesstof en dagelijkse lespraktijk. Zo kost het je op termijn weinig tot geen extra tijd om met je leerlingen te werken aan veerkracht en het vergroten van het welbevinden.

BETERE LEERPRESTATIES

Een hogere mate van welbevinden zorgt voor een toename in hoop, doorzettingsvermogen en eigenwaarde, én staat in positief verband met leerprestaties.

Leerlingen die goed in hun vel zitten:

 • nemen meer initiatief tot leren;
 • zijn gemotiveerder om te leren;
 • zijn effectiever in hun leerproces;
 • voelen meer plezier en betrokkenheid op school;
 • én vallen minder snel uit.

Dit is niet zo vreemd: stressvolle emoties leiden tot een vernauwing van het denken en belemmeren de hogere executieve functies. Prettige emoties zoals rust, tevredenheid en blijdschap verbeteren daarentegen het cognitief functioneren en maken ons denken creatiever, samenhangender, flexibeler en meer oplossingsgericht. Daarnaast zorgen bepaalde onderdelen van de positieve psychologie zoals aandachttraining voor een versterking van het werkgeheugen en concentratievermogen. Kortom: Werken aan veerkracht en welbevinden zorgt voor een optimaal leervermogen!

Studies over welbevinden en leerprestaties kun je terugvinden in ons E-boek en de Factsheet leerprestaties.

21E-EEUWSE VAARDIGHEDEN

De samenleving verandert snel: leerlingen moeten opgeleid worden voor functies die er nu nog niet eens zijn. Hoe goed bereid jij jouw leerlingen eigenlijk voor op de toekomst?

De 21e-eeuwse vaardigheden zijn van groot belang in de huidige samenleving èn de maatschappij van de toekomst. Het gaat hierbij niet alleen om het kunnen omgaan met technologie, maar betreft het ook zaken op mentaal, sociaal, emotioneel en gedragsmatig vlak, zoals kritisch, creatief en probleemoplossend denken, communiceren, sociale vaardigheden en samenwerken, en zelfregulatie. Het Wiel van Welbevinden laat zien dat dit dé gebieden zijn waar je aan werkt met het Leer- & Veerkracht traject. Zo is iedereen op school optimaal voorbereid op het leven, leren en werken in de 21e eeuw!

Afbeelding: Stichting Leerplan Ontwikkeling Nederland (SLO) 
Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse

KERNDOELEN MINISTERIE OC & W

Op school maken leerlingen een grote sociaal-emotionele ontwikkeling door. Leerlingen leren kijken naar zichzelf en anderen, leren problemen op te lossen, ontwikkelen sociale vaardigheden en zijn in de schooltijd vaak in toenemende mate bezig met zin- en betekenisgeving. Leer- & Veerkracht sluit aan bij de kerndoelen die het ministerie van OC&W hieraan gekoppeld heeft:

 • De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
 • De leerlingen leren zich redzaam gedragen in sociaal opzicht.
 • De leerlingen leren zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
 • De leerlingen leren respectvol omgaan met verschillende opvattingen van mensen.

Bron: Stichting Leerplan Ontwikkeling  Nederland (SLO): http://tule.slo.nl.